PRAVARA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION

IQAC
Sr.No. Name Designation
1. Prof. Ambre Vijay Nanasaheb Chairman
2. Prof.Ambre Vijay Nanasaheb Member
3. Prof.Harde Sandip Machhindra Member
4. Prof.Kadu Prakash Ashok Member
5. Miss.Rahane Shital Deoram Member
6. Shri Jambhulkar J.S. Secretary

Copyright © 2019 Pravara College Of Physical Education

ENQUIRY