Pravara Rural College of Education Pravaranagar

Faculty

B.Ed -

Sr.No Name of the Faculty Designation Qualification
1 Dr. Vidya Pandurang Waje Principal M.A. M.Ed. SET. Ph.D. DSM
2 Dr.Gajanan Madhavrao Mandhare Asst Professor M.A. M.Ed. M.Phil. Ph.D. DSM 
3 Mrs.Mandakini Balasaheb Bothe Asst Professor M.A. M.Ed. M .Phil
4 Mr.Sanjay Rakhamaji Nannar Asst Professor M.Sc. M.Ed. M. Phil
5 Mr.Dattatray Yamaji Kambale Asst Professor M.Sc. M.Ed. M .Phil
6 Mr.Sachin Machindra Bhosale Asst Professor M.A. M. Ed .SET
7 Mr.Raju Baliram Morey Asst Professor M.A. MEd. NET. MCM. DSM
8 Mr.Kuldeep Arjunrao Waghmare Asst Professor M.A .M. Ed .SET

M.Ed :-

Sr.No Name of the Faculty Designation Qualification
1 Mrs.Nisha Balasaheb Kharat Asst Professor M.A M.Ed.SET.M.Phil
2 Mrs.Nayana Machindra Autade Asst Professor M.sc. M.Ed.SET
3 Dr.Shrikant Vitthal Bedre Asst Professor M.A. M.Ed Ph.D. DSM
4 Mr.Ashok Sahebrao Kambale Asst Professor M.A. M.Ed.SET,NET

D.EL.Ed:-

Sr.No Name of the Faculty Designation Qualification
1 Mrs.Leela Dagadu Bhosale Asst Teacher M.A M.Ed.
2 Mr.Anil Maruti Pawar Asst Teacher M.A. B.Ed.
3 Mr. Gokul Sukdeo Chavan Asst Teacher M.A. MEd.
4 Mr. Babasaheb Mahdu Bagale Asst Teacher M.Sc. M.Ed. M.Phil. DSM
5 Mr.Sandip Bhaskar Chechare Asst Teacher M.A.MEd

Click Here for view details

Copyright © 2019 Pravara Rural College Of Education Pravaranagar

ENQUIRY